2009-8
DSCN0270
DSCN4658
PENTAX Image
DSCN4666
HPIM2205
PENTAX Image
HPIM1296
previous arrow
next arrow

Statut

STATUTUL ASOCIATIEI DE CITOMETRIE DIN ROMANIA

 Capitolul 1. Dispozitii generale

Art.1. ASOCIATIA DE CITOMETRIE DIN ROMANIA se infiinteaza potrivit actului de constituire din care prezentul statut face parte integranta, ca persoana juridica romana de drept privat cu caracter non-patrimonial, independenta de institutii guvernamentale si apolitica, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei nr. 26 din 30 ian. 2000 cu privire la asociatii si fundatii, emisa de Guvernul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000 si a Ordonantei nr. 37, din 30 ian. 2003, pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.26 din 30 ian. 2000 cu privire la asociatii si fundatii, emisa de Guvernul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 62 din 1 febr. 2003. 
Art.2 . ASOCIATIA DE CITOMETRIE DIN ROMANIA, denumita in continuare Asociatia, este constituita prin vointa libera a fondatorilor, exprimata potrivit actului de constituire.

 Capitolul 2. Scopul si obiectivele asociatiei

Art.3. ASOCIATIA DE CITOMETRIE DIN ROMANIA, societate stiintifica, este deschisa oricaror persoane (cercetatori, cadre universitare, biologi,biofizicieni, biochimisti, medici, ingineri…) interesate de dezvoltarea sau punerea in practica a metodelor de citometrie.
Art. 4. Asociatia are ca scop:

 • sa regrupeze persoanele interesate de problemele stiintifice, metodologice si tehnice legate de aspecte fundamentale, experimentale si aplicate ale citometriei, indeosebi in hematologie, oncologie, imunologie
 • sa organizeze dezbateri pe teme de citometrie
 • sa initieze si sa participe la programe de cercetare privind dezvoltarea tehnicilor de citometrie si aplicarea acestora in practica medicala
 • sa desfasoare activitati care sa asigure formarea specialistilor in citometrie
 • sa stabileasca contacte cu organismele nationale si internationale competente.

Art. 5. Pentru indeplinirea scopului sau, Asociatia organizeaza, cel putin o data pe an, congrese, conferinte, simpozioane, ateliere tematice.
Art. 6. Asociatia isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile statutului sau si legislatiei romane.

 Capitolul 3. Sediul asociatiei

Art. 7 . ASOCIATIA DE CITOMETRIE DIN ROMANIA aresediul in Bucuresti, in cadrul Institutului Clinic Fundeni, Sos. Fundeni Nr. 258, Sector 2. Art. 8. Sediul poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director, adoptata cu majoritate simpla de voturi.

Capitolul 4. Durata de functionarea asociatiei

Art. 9. ASOCIATIA DE CITOMETRIE DIN ROMANIA va functiona pe durata nedeterminata.
Art. 10. Dizolvarea asociatiei se poate face prin vointa membrilor asociatiei sau in situatii exprese prevazute de lege.

Capitolul 5. Patrimoniul asociatiei

Art. 11. La data constituirii, patrimoniul asociatiei este de 6 000 000 lei, donat in cote egale de membrii fondatori ai asociatiei. 
Art. 12. Patrimoniul asociatiei se va compune din bunuri mobile, imobile, mijloace banesti si titluri de valoare, provenite din:

– cotizatiile membrilor asociatiei 
– taxa de participare la reuniuni 
– sponsorizari, donatii, legate, subventii.

 Capitolul 6. Dobandirea si pierderea calitatii de asociat

Art. 13. Calitatea de membru al ASOCIATIEI DE CITOMETRIE DIN ROMANIA se dobandeste in urma cererii exprimate in Cererea de inscriere adresata Consiliului Director. 
Art. 14 . Pierderea calitatii de membru se face in cazul in care:

– un membru al asociatiei solicita acest lucru Consiliului Director 
– cotizatia nu a fost platita doi ani consecutiv
– in cazul unor incompatibilitati de ordin moral/profesional.

  Capitolul 7. Drepturile si obligatiile membrilor asociatiei

Art. 15 . Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

 • sa beneficieze de consultanta in cadrul asociatiei pentru ameliorarea tehnicilor de diagnostic citometric
 • sa aleaga membrii Consiliului Director
 • sa fie alesi in Consiliului Director

Art.16 . Membrii asociatiei au urmatoareleobligatii:

 • sa respecte prezentul statut
 • sa promoveze scopurile Asociatiei
 • sa participe la Adunarile Generale
 • sa participe la programele elaborate de Asociatie
 • sa-si exprime, de cate ori este nevoie, votul si optiunile sale, fie direct, in Adunarea Generala, fie prin posta electronica.
 • sa achite cotizatia anuala

Capitolul 8. Structura de organizare a Asociatiei

Art.17. Adunarea Generala, organul de conducere suprema alcatuit din totalitatea asociatilor, se intruneste o data pe an si are drept de control permanent asupra consiliului director si cenzorului. Hotararile Adunarii Generale sunt aprobate cu 2/3 din voturile membrilor sai.

Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

– stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei 
– aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil 
– alege si revoaca membrii consiliului director si cenzorul 
– modifica statutul
– dizolva asociatia.

Art. 18. Consiliul Director, organ operativ si executiv intre adunarile generale, este format din: presedinte, vicepresedinte si secretar. Acestia sunt alesi de Adunarea Generala o data 4 ani .

Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 • coordoneaza intreaga activitate necesara administrarii si bunei functionari a asociatiei in vederea atingerii obiectivelor asociatiei
 • intocmeste raportul de activitate anuala
 • analizeaza solicitarile privind admiterea de noi membri
 • propune candidati la statutul de membru onorific
 • supune propunerile spre validare Adunarii Generale a membrilor Asociatiei

Sedintele Consiliului Director se desfasoara prin intrunir ea directa a membrilor sau/si prin intermediul postei electronice. Durata unei sedinte poate fi intre 24-48 ore, pana in momemtul in care se structureaza concluziile schimbului de mesaje/comentariilor din partea membrilor Consiliului Director.

Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului Director, comunica cu membrii asociatiei fie in cadrul intrunirilor directe, fie prin posta electronica, reprezinta asociatia in relatiile cu alte asociatii sau organizatii oficiale.

Vicepresedintele se asociaza activitatilor presedintelui si il suplineste pe acesta in lipsa.

Secretarul reprezinta, alaturi de presedinte, asociatia in raport cu alte asociatii sau organisme oficiale, supravegheaza si asigura bunul mers al programelor asociatiei si comunica, cand este necesar, cu membrii asociatiei in cadrul unor intalniri directe sau prin posta electronica, contribuie la intocmirea raportului anual de lucru al asociatiei, convoaca, ori de cate ori este necesar, sedinta Consiliului Director.

Art.19. Comisia de cenzori, ca organ de control, verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei si informeaza Consiliul Director si membrii asociatiei in privinta starii financiare a asociatiei.

  Capitolul 9. Destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii

Art. 20 . In caz de dizolvare, Consiliul Director in functiune se constituie in Comisie de lichidare, dispunand de toate imputernicirile necesare in acest scop.
Art. 21. Activul net rezultat in urma lichidarii va fi atribuit unei alte persoane juridice non-profit cu scop asemanator.

  Capitolul 10. Dispozitii finale

Modificarea prezentului statut se poate face de adunarea generala a asociatiei cu un sufragiu de 2/3 din voturi.